نرخ پذیرش مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 104
تعداد مقالات رد شده 35
تعداد مقالات پذیرفته شده 40
درصد پذیرش 38
این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد
شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 6، شهریور 1398، صفحه 1-164 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها