نرخ پذیرش مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 99
تعداد مقالات رد شده 35
تعداد مقالات پذیرفته شده 40
درصد پذیرش 40
شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1398، صفحه 1-164 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2588-5553
شاپا الکترونیکی
2645-5277

بانک ها و نمایه نامه ها