اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین صابری

پژوهشگر

aramezanzadehihu.ac.ir

سردبیر

هادی مراد پیری

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hpiriihu.ac.ir