اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین صابری

پژوهشگر

aramezanzadehihu.ac.ir

سردبیر

هادی مراد پیری

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hpiriihu.ac.ir

دبیر اجرایی

حسن ابوطالبی

پژوهشگر

dp.hasanchmail.ir

مدیر اجرایی

حسن احمدی

مدیریت دانشگاه

fndmihu.ac.ir
74188270