اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اکبر رمضان زاده

پژوهشگر

aramezanzadehatihu.ac.ir

سردبیر

هادی مراد پیری

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hpiriatihu.ac.ir

دبیر اجرایی

حسن ابوطالبی

پژوهشگر

dp.hasanatchmail.ir