دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهمن 1396 (795) 
مهندسی فرهنگی ارزش‌های دفاع مقدس

محمد رضا بشارتی؛ داود غیاثی راد؛ مهدی ناظمی اردکانی