تحلیل رهبری امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس با تاکید بر جامعه شناسی احساسات

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه شاهد تهران

چکیده

این مقاله مدیریت و رهبری حضرت امام خمینی (ره) را در دوره دفاع مقدس مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. در این راستا نویسنده سعی بر این دارد که مدیریت و رهبری حضرت امام (ره) را در دفاع مقدس با الهام از آراء و نظریات حوزه جامعه‌شناسی احساسات بیان کند، با توجه به اینکه این حوزه لازمه شکل‌گیری کنش فعالانه بر ضد وضع موجود را تبدیل احساسات ضد بسیج مثل ترس، به احساسات بسیج مانند خشم و آزادسازی احساسی می‌داند، با این توصیف در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل اسنادی از تکنیک‌های روش تحلیل کیفی سعی شده است به این سؤال که حضرت امام (ره) در طول دوران دفاع مقدس چگونه توانسته است به بسیج مردم بر ضد رژیم بعث بپردازد؟ پاسخ دهد. در این راستا، سخنان، نامه‌ها و بیانات حضرت امام (ره) از کتاب صحیفه جمع‌آوری شده و یافته‌ها نشان می‌دهد که حضرت امام (ره)، با مدیریت احساسات مردم از رهگذر شناساندن عراق متجاوز به مردم و تزریق احساسات بسیج‌گر و مبارزه با ضد بسیج با شیوه‌هایی چون: ایجاد حس تنفر نسبت به دشمن متجاوز، ایجاد روحیه مقاومت، تقویت اعتماد به نفس، ایجاد همدلی و همبستگی، بهره‌گیری از آیین‌های نمادین، هم‌ذات پنداری و اعتماد زدایی و سلب وفاداری از رژیم بعث، توانسته است احساسات ضد بسیج را به احساسات بسیج مثل خشم و غضب تبدیل نماید و با این کاربست توانسته مردم را علیه عراق متجاوز بسیج کرده و به مشارکت در دفاع مقدس دعوت نماید.

کلیدواژه‌ها