بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی رزمندگان دفاع مقدس در سازمان مورد مطالعه :شهید حسین همدانی

نویسنده

دانشگاه امام حسین

چکیده

رفتار اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی موضوع مهمی است که زیربنای همه ارزش‌ها در سازمان، ارزش‌های اخلاقی می باشد . این ارزش ها بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب هستند تاثیر گذار است. هنگامی که استانداردها یا ارزش های اخلاقی سازمان میان اعضایش رایج شود موفقیت سازمانی افزایش می یابد. در این مقاله با توجه به شخصیت و منش شهید همدانی به بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی ، عدالت و تعهد سازمانی، رفتارهای شهروندی و تاثیر اعتقادات و ایمان بر ارزشهای اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و تحقیقی است که در واقع از طریق بررسی اسناد و شیوه کتابخانه‌ای داده‌ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مقاله نشان می دهد که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه ای و توزیعی تاثیر دارد. عدالت رویه ای و عدالت توزیعی نیز به طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر می گذارد . هم چنین رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بُعدِ جوانمردی و بُعدِ نوع دوستی رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد. مهمترین نتیجه وابستگی ارزشهای اخلاقی به ارزشهای اعتقادی و ایمان انسان می باشد.

کلیدواژه‌ها