بررسی نقش روحیه در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس با تأکید بر چهار عملیات بزرگ

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

پدیده جنگ در کلیه منابع‌، اشاره به منازعه مسلحانه دارد و با پیشرفت تکنولوژی شیوه‌های جنگ نیز تغییر کرده است. تفاوتی که دفاع مقدس با سایر جنگ‌‌ها داشت در انتخاب شیوه‌‌ها و تاکتیک منحصر به فرد است. با توجه به فرمایشات امام روح الله که بر ‌تأکید روحیه می‌باشد چرا که با این عمل مردم یک کشور قادر خواهند بود در برابر دشمنان و بیگانگان قد علم نموده و ایستادگی کند. بنابراین انتخاب مؤثرترین تاکتیک در صحنه نبرد روحیه می‌باشد. این پژوهش با عنوان «نقش روحیه در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس می‌باشد مورد توجه محقق قرار گرفته است. سؤال اصلی عبارت است از روحیه چه تأثیری در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس داشته است‌. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی‌، تحلیلی و پیمایشی است. در بخش گردآوری اطلاعات پیرامون هشت سال دفاع مقدس و روحیه‌، با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود در حد مقدور تلاش شده است که اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تحلیل محتوا می‌شود نتایج حاصل نشان داده که‌ روحیه توانسته با محدود کردن تواناهای رزمی‌، توپخانه‌ای و زرهی دشمن و نفر و تجهیزات انسانی کارآمد مؤثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها