مدل مسیری وفاداری بازدیدکنندگان مناطق جنگی در قالب راهیان نور

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 لرستان

چکیده

راهیان نور یکی از پدیده‌هایی است که به مثابه سدی در برابر تلاش‌های دشمنان محسوب می‌شود و نقش بارزی در خنثی‌سازی جنگ نرم دشمنان ضد نظام اسلامی ایفا می‌کند. راهیان نور الگوی مقاومت را ترویج می‌دهد و باید با ارتقاء و انتقال این الگو، نسل‌های دیگر ار با دفاع مقدس آشنا کرده و یکی از اجتماعات بزرگ در میهن اسلامی و در عین حال یکی از تأثیرگذارترین رخداها در عرصه گردشگری است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مسیر وفاداری در بین کاروان راهیان نور می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی می‌باشد که از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری قلمداد می‌شود. جامعه پژوهش حاضر عبارت است از بازدیدکنندگانی که از مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس در استان ایلام در قالب راهیان نور بازدید می‌کنند. بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس تعداد 240 نفر برای نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می‌باشد که جهت بومی سازی و سنجش روایی، آن‌ها را در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران بازاریابی و گردشگری قرار داده و پس از اخذ نظرات و انجام اصلاحات توزیع شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی روایی همگرایی و پایایی سازه نیز انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که تصویر ذهنی، اعتماد، امنیت بر رضایت بازدیدکنندگان تأثیر مثبت و معناداری دارند. رضایت بازدیدکنندگان بر تبلیغات توصیه‌ای تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تبلیغات توصیه‌ای نیز بر وفاداری بازدید کنندگان تأثیر معناداری دارد. اردوهای راهیان نور ضروری است چرا که احیا کننده فرهنگ شهادت، مقاومت و به شکل کلی احیاگر گفتمان انقلاب اسلامی می‌تواند باشد. از طرفی، ایجاد ارتباط عمیق بین نسل سوم و چهارم با نسل‌های اول و دوم انقلاب امری بسیار مهم و حیاتی برای استمرار نظام است که وفاداری بازدیدکنندگان و عواملی که در مسیر وفاداری آن‌ها قرار دارد می‌تواند این راه را هموار کند.

کلیدواژه‌ها