بررسی حقوق مخاصمات مسلحانه در دفاع مقدس

نویسنده

تهران

چکیده

بررسی رخدادهای جنگ تحمیلی نقض‌های متعدد و سیستماتیک حقوق مخاصمات مسلحانه را متبادر می کند. در این مقاله ضمن بررسی حق بر جنگ موارد مختلف نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط عراق بررسی شده تا از این رهگذر بتوان در کنار شناسایی و تحلیل موارد نقض، اقدام به پیگیری و جبران آن‌ها کرد. هدف اصلی انجام پژوهشی کاربردی برای اثبات مسئولیت بین‌المللی دولت عراق بوده که با ماهیتی توصیفی- تحلیلی راه‌های جبران خسارات را نشان دهد و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و ابزار فیش‌برداری گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است.
مقاله درنهایت به این نتیجه می‌رسد که تجاوز عراق علیه ایران بر مبنای مقررات بین‌المللی هیچ توجیهی ندارد و از آن گذشته در طول این تجاوز نیز مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه به کرات نقض شده است که مسئولیت بین‌المللی دولت عراق را در پی دارد و تغییر در حاکمیت عراق نیز تأثیری بر جبران خسارات، پیگیری و مجازات مجرمان نخواهد داشت.
در ابتدا حق بر جنگ مورد مداقه واقع شده و سپس حق در جنگ (حقوق بین‌الملل بشردوستانه) مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته و به مسئولیت بین‌المللی این دولت پرداخته شده و در انتها پیشنهاداتی برای پیگیری حقوقی و جبران خسارات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها