راهبرد سیاست گذاری فرهنگی در زمینه علوم و معارف دفاع مقدس به منظور حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

دوران هشت ساله دفاع مقدس به فرموده مقام معظم رهبری «اوج افتخارات ملت ایران است». بنابراین برای حفظ و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده می‌بایست این فرهنگ با جدیت در برنامه‌ریزی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مد نظر قرار گیرد. از این رو نگارنده در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چه راهبردهایی بر حفظ و انتقال علوم و معارف دوران دفاع مقدس مؤثر است؟ یافته‌های تحقیق که مبتنی بر مطالعات میدانی است، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری فرهنگی در قالب 5 راهبرد تولید محصولات تولیدات آموزشی (آموزش و پرورش و آموزش عالی)، تولیدات نمادین، تولیدات شنیداری، دیداری و ارتباطی، تولیدات نوشتاری، تولیدات مناسک مذهبی در حفظ و انتقال علوم و معارف دفاع مقدس مؤثر هستند که در این میان تولیدات شنیداری، دیداری و ارتباطی بیشترین تأثیر و تولیدات نمادین کمترین تأثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها