مهندسی فرهنگی ارزش‌های دفاع مقدس

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

کارکرد اصلی نظام تبلیغ فرهنگی، تبیین فرهنگ هدف می‌باشد و نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کارکردشان ترویج فرهنگ هدف است. یکی از زیرنظام‌های نظام تبلیغ فرهنگی، نظام تبلیغ فرهنگ دفاع مقدس است. در این مقاله نظام تبلیغ ارزش‌های دفاع مقدس همان نظام تبلیغ فرهنگ دفاع مقدس منظور می‌شود که نظام پژو هش فرهنگ دفاع مقدس و نظام آموزش فرهنگ دفاع مقدس مؤثر با این نظام می‌باشد، شامل مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و واحدهای فرهنگی است که کارکرد اصلی آن‌ها تبلیغ فرهنگ دفاع مقدس است. طراحی، بازسازی و نوسازی، آن‌ها هدف (مهندسی فرهنگی) در این مقاله است. با مهندسی فرهنگ، فرهنگ هدف و یا فرهنگی که باید در یک بازه زمانی بدان رسید، مشخص می‌شود. فرهنگ هدف، مرحله‌ای از مراحل متعدد برای رسیدن به فرهنگ آرمانی است. بدیهی است که فرهنگ آرمانی فراتر از فرهنگ هدف است. با مهندسی فرهنگی کشور، راه رسیدن به فرهنگ هدف، هموار می‌شود. در مهندسی و نظام فرهنگی باید همه دستگاه‌های فرهنگی ‌به صورت منظم و از نظر تعداد و ترکیب متوازن و متعادل دیده شوند، هم سو و هم جهت باشند و سازو کارهای تعامل و ارتباط آن‌ها، به واسطه مجموعه قوانین و مقررات کشور، به گونه‌ای باشد که دارای تداخل و تعارض نباشند، تا حاصل عملکرد آن‌ها، موجبات تحقق فرهنگ هدف و درنهایت فرهنگ آرمانی را فراهم سازد. دستگاه محوری این نظام بنیاد فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس با عنوان «بنیاد حفظ آثار و نشر ارز ش‌های دفاع مقدس» است؛ تعامل مؤثر همه دستگاه‌های فرهنگی با این نهاد محوری تشریح می‌شود. درنهایت تبلیغ و ترویج، نشر ارزش‌های دفاع مقدس تنها به عهده این بنیاد نمی‌تواند باشد، همه دستگاه‌های کشور اعم از دستگاه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی دارای نقش و وظایف خاص می‌باشند. اصلی‌ترین نقش بنیاد این است که به صورت قرارگاه عمل کند، بر این اساس اساسنامه نظام فرهنگی بنیاد حفظ آثار ( ‌اساسنامه موجود ) بررسی شده و راهکارهایی برای مهندسی مجدد نظام تبلیغ ارزش‌های دفاع مقدس ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها