توحید و ارزش های توحیدی و الهی از منظر شهدای 8سال دفاع مقدس استان کرمان و استلزامات تربیتی مرتبط با آن

نویسندگان

1 شهیدباهنر کرمان

2 شهید باهنر کرمان

چکیده

پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی مبنای توحید و ارزش های توحیدی جهت دهنده به زندگی شهدای هشت سال دفاع مقدّس استان کرمان می‌باشد. به بیانی دقیق‌تر هدف کلی این پژوهش، توحید و ارزش های توحیدی و الهی از منظر شهدای 8سال دفاع مقدس استان کرمان و استخراج استلزامات تربیتی مرتبط با آن است. روش پژوهش، با توجّه به ماهیت و هدف پژوهش، از نوع توصیفی تحلیلی است؛ به‌طوری‌که به تحلیل و بررسی وصایای شهدا پرداخته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شهدا با اعتقاد محکم و راسخ به مبنای توحید و ارزش های توحیدی همچون ایمان، توکل، رضا، اخلاص، ذکر و یاد خداوند، خوف و رجا، توبه و استغفار و اطمینان و یقین، سبک زندگی خویش را بر این اساس پایه‌ریزی کردند و به زندگی خود سمت و سویی خدایی بخشیدند. در حقیقت شهید در زندگی خویش با اتّکا به عقیده محکم به مبدأ جهان هستی و کسب معرفت حقیقی نسبت به او به نیروی عظیم و مستقلی تبدیل شد که در برابر هیچ فکر و قدرت شیطانی سر فرود نیاورد و تربیت را به حدّ اعلا رساند و با ساماندهی ارتباطات و تعاملات خویش، زندگی را به نمایش گذاشت که رنگ و بویی خدایی داشت و نشأت‌گرفته از مکتب تربیتی اسلام بود.

کلیدواژه‌ها